Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro kupující - spotřebitele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Green Home Energy s.r.o. (spotřebitelské)

1.              VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky: Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) se určuje určitá část obsahu smlouvy o dílo, kterou spolu uzavírají společnost Green Home Energy s.r.o., IČO 09231447, se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice (dále jen „Zhotovitel“) jako Zhotovitel a jiná fyzická osoba (dále jen „Objednatel“), mimo jiné rovněž prostřednictvím webových stránek Zhotovitele, umístěné na internetové adrese www.homeenergy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nechat si zhotovit dílo od Zhotovitele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání díla v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro vztahy s takovýmito odběrateli díla se uplatní pravidla obsažená ve VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH SPOLEČNOSTI Green Home Energy s.r.o. (podnikatelské), platných pro podnikatele.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o díle. Odchylná ujednání ve smlouvě o díle mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek, neodporují-li spotřebitelským právům.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o dílo lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Objednatel je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami Zhotovitele. Objednatel provedením objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich obsahem.

2.     UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2.1 Návrh na uzavření smlouvy o dílo: Po obdržení žádosti o nabídku od Objednatele Zhotovitel zašle Objednateli písemné potvrzení, které představuje návrh na uzavření smlouvy o dílo obsahující zejména přesnou definici vyhotovovaného díla, včetně předpokládaného množství, ceny díla, platebních a dodacích podmínek, dále neúplného rozpočtu, zejména v oblasti délky montážního kabelu a nezbytné montáže, která bude vyčíslena po zhotovení, a případně také další podmínky smlouvy o dílo (dále jen „Návrh na uzavření smlouvy o dílo“). Zhotovitel následně řádně seznámí Objednatele s parametry kvality výrobků garantovanými Zhotovitelem, stejně jako způsobu montáže a nezbytných zásahů do nemovitosti, které jsou dostupné na internetových stránkách Zhotovitele www.homeenergy.cz dále jen „Garantované parametry kvality“). Tyto Všeobecné podmínky a Garantované parametry kvality představují nedílnou součást Návrhu na uzavření smlouvy o díle, a všech dodatků a změn souvisejících. Zhotovitel je oprávněn se ve svém Návrhu na uzavření smlouvy o dílo od těchto Všeobecných podmínek a/nebo Garantovaných parametrů kvality v nezbytném rozsahu odchýlit. V takovém případě má Návrh na uzavření smlouvy o dílo přednost před Všeobecnými podmínkami a/nebo Garantovanými parametry kvality. Návrh na uzavření smlouvy o dílo je pro Zhotovitele závazný po dobu 15 dnů od jeho doručení Objednateli. Zhotovitel si vyhrazuje právo odvolat Návrh na uzavření smlouvy o dílo i v průběhu 15denní lhůty pro závazné přijetí Objednatelem, avšak v každém případě nejpozději do doručení akceptace daného Návrhu na uzavření smlouvy o dílo Objednatelem.

2.2 Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, smlouva o dílo je uzavřena v okamžiku, kdy je v průběhu 15denní lhůty pro přijetí Zhotoviteli doručeno úplné a bezpodmínečné písemné přijetí Návrhu na uzavření smlouvy o dílo Objednatelem. Tyto Všeobecné podmínky a Garantované parametry kvality, tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi smlouvou o dílo a Všeobecnými podmínkami, nebo mezi smlouvou o dílo a Garantovanými parametry kvality, má smlouva o dílo přednost. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Garantovanými parametry kvality mají přednost Všeobecné podmínky.

2.3 Pokud Objednatel přijme Zhotovitelem předložený Návrh na uzavření smlouvy o dílo pouze částečně anebo pokud jej částečně odmítne, považuje se to za změnu takového návrhu. K uzavření smlouvy o dílo se vyžaduje úplné a bezpodmínečné přijetí pozměněného návrhu (Potvrzení objednávky) Zhotovitelem v písemné formě. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, smlouva o dílo je uzavřena ve chvíli, kdy Zhotovitel doručí Objednateli úplné přijetí změny Návrhu na uzavření smlouvy o dílo v písemné formě, které předložil Objednatel Zhotoviteli.

2.4 Předchozí ujednání: Veškeré předchozí dohody a ujednání, které spolu Smluvní strany uzavřely / učinily před uzavřením smlouvy o dílo a které se týkají stejného předmětu jako smlouva o dílo, se v plném rozsahu nahrazují pozdější smlouvou o dílo, a to s okamžitým účinkem, a nejsou pro Smluvní strany nadále závazné.

2.5 Dodatky ke smlouvě o dílo: Veškeré dodatky ke smlouvě o dílo musejí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma Smluvními stranami, jinak nejsou pro Smluvní strany závazné. Smluvní strany zároveň výslovně vylučují účinnost jakékoliv jiné formy dodatku ke smlouvě o dílo.

3.              CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu díla a případné náklady spojené s dodáním a montáží díla dle smlouvy o dílo, může Objednatel uhradit Zhotoviteli následujícím způsobem:

·       bezhotovostně převodem na účet Zhotovitele č.ú. 7700779950/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. nebo na jiný účet Zhotovitele (dále jen „účet Zhotovitele“);

3.2. Společně s cenou díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli také náklady spojené s dodáním díla ve smluvené výši, dále montáží a spotřebovaného solárního kabelu při montáži. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cena díla pouze dílo samotné bez nákladů spojených s dodáním a montáží díla.

3.3. Zhotovitel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

3.3. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhradit cena díla společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit cena díla splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

3.4. Případné slevy z ceny díla poskytnuté Zhotovitelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o dílo Objednateli daňový doklad – fakturu. Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Zhotovitel Objednateli po uhrazení ceny díla a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

4.              ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

4.1 Objednatel má právo od smlouvy o dílo odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů uzavření smlouvy o dílo, to však v případě, byla-li smlouva o dílo uzavřena distančně nebo mimo prostory užívané Zhotovitelem k podnikání. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být Zhotoviteli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy o dílo může Objednatel využít e-mail info@homeenergy.cz, do jehož textu uvede “Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dílo: ………., číslo objednávky ……….“. Odstoupení od smlouvy o dílo může Objednatel zasílat také korespondenčně na adresu sídla Zhotovitele či na adresu elektronické pošty Zhotovitele uvedenou v kontaktních údajích v čl. 11. obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa Zhotovitele“).

4.2. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dílo o provedení díla, které bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy o dílo dle čl. 4.1. obchodních podmínek se smlouva o dílo od počátku ruší. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy o dílo, nese Objednatel náklady spojené s demontací a navrácením díla Zhotoviteli, a to i v tom případě, kdy dílo nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.1. obchodních podmínek vrátí Zhotovitel peněžní prostředky přijaté od Objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o dílo Objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je Zhotovitel od Objednatele přijal. Uvede-li Objednatel v oznámení o odstoupení své bankovní spojení, vrátí Zhotovitel peněžní prostředky na Objednatelem uvedený bankovní účet. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy o dílo, Zhotovitel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než mu Objednatel umožní dílo vrátit nebo prokáže, že dílo Zhotoviteli umožnil demontovat.

4.5. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednatele na vrácení cena díla nárok na úhradu škody vzniklé na díle nebo jiné své nároky vůči Objednateli, není-li jejich započtení zákonem vyloučeno.

4.6. Do doby převzetí díla Objednatelem je Zhotovitel oprávněn ze závažných provozních důvodů kdykoliv od smlouvy o díle odstoupit (např. náhlý nedostatek kapacit požadované části díla apod.). V takovém případě vrátí Zhotovitel Objednateli cena díla bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem. Objednatel souběžně poskytne součinnost k možné demontaci.

4.7. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je součástí těchto obchodních podmínek.

5.              PŘEPRAVA A DODÁNÍ DÍLA

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li Zhotovitel podle smlouvy o dílo povinen dodat dílo na místo určené Objednatelem v objednávce, je Objednatel povinen převzít dílo při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním díla, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí díla od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů díla a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít.

6.              PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Zhotovitele za vady upravuje reklamační řád Zhotovitele, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

7.              DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Objednatel nabývá vlastnictví k dílu jeho zaplacením a převzetím.

7.2. Zhotovitel není ve vztahu ke Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.              OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Podmínky ochrany osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, zpracovává Zhotovitel v nezbytném rozsahu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

9.              ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se dílem, službami nebo podnikem Zhotovitele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zhotovitelem na elektronickou adresu Objednatele, a to i v případě, že nedojde k zhotovení díla, abšak dojde ke sdělení emailové adresy Objednatele.

9.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednání zhotovení na webové stránce možné provést a následně závazky Zhotovitele ze smlouvy o dílo plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.            DORUČOVÁNÍ

10.1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu Objednatele, příp. na sdělenou poštovní adresu.

11.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.2. Pokud vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a ustanovení právního řádu státu Vašeho obvyklého bydliště, od nichž se nelze smluvně odchýlit, Vám poskytují vyšší míru ochrany než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4. Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek je archivována Zhotovitelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Kontaktní údaje Zhotovitele: adresa pro doručování: Green Home Energy s.r.o., Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

e-mail:  info@homeenergy.cz

11.6. Objednatel, který je spotřebitelem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, má podle zákona o ochraně spotřebitelů právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo (dále jen „spotřebitelský spor“). V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na webové stránce. Dnem jeho zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na smlouvy o dílo uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO ZÁKAZNÍKY Green Home  Energy s.r.o.

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a obchodní společnosti Green Home Energy s.r.o., IČO 09231447, se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice (dále jen „Zhotovitel“) v případě, že přes veškeré úsilí Zhotovitele o zachování nejvyšší kvality nabízeného díla a služeb vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k reklamaci.

Základní podmínky reklamace

1.     Vyskytne-li se u zhotoveného díla vada, je zájmem Zhotovitele poskytnout zákazníkovi takové služby, aby tato vada byla v nejkratším možném termínu odstraněna nebo ve shodě s tímto reklamačním řádem jinak vyřešena.

2.     Za vadu nelze považovat změnu (vlastností) díla, která nastala v průběhu lhůty nároku z odpovědnosti za vady v důsledku nesprávného používání nebo ošetřování.

3.     Zákazník uplatňuje reklamaci přímo v sídle Zhotovitele.

4.     O přijetí reklamace rozhoduje pověřený pracovník nebo Zhotovitel po návštěvě servisního technika Zhotovitele v místě instalace.

5.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace (po návštěvě servisního technika Zhotovitele v místě instalace), pokud se Zhotovitel se zákazníkem nedohodnou na jiné lhůtě.

Lhůty pro uplatnění reklamace

1.     Zákazník je povinen zakoupené dílo zkontrolovat okamžitě při jeho převzetí.

2.     Záruční doba prodávaného díla je běžně dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla zákazníkem.

3.     Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.     Zákazník uplatňuje reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost dílo prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě.

5.     Vyřídí-li se reklamace zákazníka opravou díla, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění práva na odstranění vady do doby, kdy zákazník opravené dílo převzal.

6.     Vyřídí-li se reklamace zákazníka výměnou vadného díla (či části) za nové, běží ode dne převzetí nového díla (či části) nová záruční doba.

Způsob vyřízení reklamace

1.     Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita díla.

2.     V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace, není-li sjednána jiná lhůta.

3.     Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu nefunkční části díla. Pokud není výměna takové části možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

4.     V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu díla nebo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad dílo řádně užívat.

5.     Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

6.     Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby dílo bylo řádně užíváno jako dílo bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu díla za nové bezvadné či odstoupit od smlouvy o dílo.

7.     V případě, že nedojde k výměně díla a zákazník neodstoupí od smlouvy, zákazník má právo na přiměřenou slevu z cena díla. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

Doporučený postup zákazníka při reklamaci na kvalitu výrobku:

– Informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu o zjištění takové vady

– uvést, že se jedná o reklamaci na kvalitu díla

– popis reklamované vady,

– identifikační číslo smlouvy o dílo,

– fotokopii faktury Zhotovitele za provedení díla,

– požadavek zákazníka na způsob vyřízení reklamace,

– originální podpis zákazníka.

Reklamační řád se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2112, § 2158 až 2174 a § 2615 až § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ohraně spotřebitele. Nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.3.2022.

 

VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1.1 Do 14 dnů od uzavření této smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu v případě, byla-li uzavřena mimo prostory sloužící k podnikání společnosti Green Home Energy s.r.o. či uzavřena distančním způsobem (např. po telefonu, vyplněním online formuláře, aj.)

1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Green Home Energy s.r.o., IČO 09231447, se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Smlouva se ruší od počátku, kdy smluvní strany jsou si povinny vrátit si zpět svá plnění

2.2. Platbu vrátíme stejným způsobem jako byla uhrazena bezprostředně po demontaci díla.

 

b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

———————————————————————————————

Oznámení o odstoupení od smlouvy

–  Adresát: Green Home Energy s.r.o., IČO 09231447, se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

–  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o dílo č. ………………………..

–  Datum zhotovení a předání

–  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

–  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

–  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

–  Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Všeobecné obchodní podmínky pro kupující - podnikatele

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Green Home Energy s.r.o. (podnikatelské)

1.              VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Všeobecné obchodní podmínky: Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Všeobecné podmínky“) se určuje určitá část obsahu smlouvy o dílo, kterou spolu uzavírají společnost Green Home Energy s.r.o., IČO 09231447, se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice jako Zhotovitel, a jiná právnická osoba nebo fyzická osoba vystupující jako podnikatel nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, jako Objednatel (Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“ a každá z nich jednotlivě jako „Smluvní strana“). Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně a písemnou formou jinak, tyto Všeobecné podmínky jsou závazné pro obě Smluvní strany.

1.2 Obchodní podmínky Objednatele: Zhotovitel není vázán jakýmikoliv všeobecnými ani jinými obchodními podmínkami Objednatele či jiné třetí strany a tyto obchodní podmínky Objednatele nebo jiné třetí strany se nijak nevztahují na a nebudou závazné pro smlouvu o dílo a/nebo obchodní vztah se Zhotovitelem, pokud Zhotovitel tyto obchodní podmínky Objednatele nebo jiné třetí strany výslovně v písemné formě nepřijal.

1.3 Forma právních jednání: Vyžaduje-li se pro závaznost právního jednání prováděného na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní anebo na základě těchto Všeobecných podmínek písemná forma, k tomu oprávněné osoby jej musí provést formou dopisu či elektronickou poštou. Neobsahuje-li právní jednání prováděné elektronickou poštou platný elektronický podpis, je nutné jej bez zbytečného odkladu potvrdit dopisem obsahujícím originál dokumentu zaslaným tou Smluvní stranou, která takové jednání činí; jinak druhá Smluvní strana nemusí považovat takové právní jednání za závazné.

2.              UZAVŘENÍ SMLOUV O DÍLO

2.1 Návrh na uzavření smlouvy o dílo: Po obdržení žádosti o nabídku od Objednatele Zhotovitel zašle Objednateli písemné potvrzení, které představuje návrh na uzavření smlouvy o dílo obsahující zejména přesnou definici vyhotovovaného díla, včetně předpokládaného množství, ceny díla, platebních a dodacích podmínek, dále neúplného rozpočtu, zejména v oblasti délky montážního kabelu a nezbytné montáže, která bude vyčíslena po zhotovení, a případně také další podmínky smlouvy o dílo (dále jen „Návrh na uzavření smlouvy o dílo“). Zhotovitel následně řádně seznámí Objednatele s parametry kvality výrobků garantovanými Zhotovitelem, stejně jako způsobu montáže a nezbytných zásahů do nemovitosti, které jsou dostupné na internetových stránkách Zhotovitele www.homeenergy.cz dále jen „Garantované parametry kvality“). Tyto Všeobecné podmínky a Garantované parametry kvality představují nedílnou součást Návrhu na uzavření smlouvy o dílo, a všech dodatků a změn souvisejících. Zhotovitel je oprávněn se ve svém Návrhu na uzavření smlouvy o dílo od těchto Všeobecných podmínek a/nebo Garantovaných parametrů kvality v nezbytném rozsahu odchýlit. V takovém případě má Návrh na uzavření smlouvy o dílo přednost před Všeobecnými podmínkami a/nebo Garantovanými parametry kvality. Návrh na uzavření smlouvy o dílo je pro Zhotovitele závazný po dobu 15 dnů od jeho doručení Objednateli. Zhotovitel si vyhrazuje právo odvolat Návrh na uzavření smlouvy o dílo i v průběhu 15denní lhůty pro závazné přijetí Objednatelem, avšak v každém případě nejpozději do doručení akceptace daného Návrhu na uzavření smlouvy o dílo Objednatelem.

2.2 Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, smlouva o dílo je uzavřena v okamžiku, kdy je v průběhu 15denní lhůty pro přijetí Zhotoviteli doručeno úplné a bezpodmínečné písemné přijetí Návrhu na uzavření smlouvy o dílo Objednatelem. Tyto Všeobecné podmínky a Garantované parametry kvality, tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi smlouvou o dílo a Všeobecnými podmínkami, nebo mezi smlouvou o dílo a Garantovanými parametry kvality, má smlouva o dílo přednost. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami a Garantovanými parametry kvality mají přednost Všeobecné podmínky.

2.3 Pokud Objednatel přijme Zhotovitelem předložený Návrh na uzavření smlouvy o dílo pouze částečně anebo pokud jej částečně odmítne, považuje se to za změnu takového návrhu. K uzavření smlouvy o dílo se vyžaduje úplné a bezpodmínečné přijetí pozměněného návrhu (Potvrzení objednávky) Zhotovitelem v písemné formě. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, smlouva o dílo je uzavřena ve chvíli, kdy Zhotovitel doručí Objednateli úplné přijetí změny Návrhu na uzavření smlouvy o dílo v písemné formě, které předložil Objednatel Zhotoviteli.

2.4 Předchozí ujednání: Veškeré předchozí dohody a ujednání, které spolu Smluvní strany uzavřely / učinily před uzavřením smlouvy o dílo a které se týkají stejného předmětu jako smlouva o dílo, se v plném rozsahu nahrazují pozdější smlouvou o dílo, a to s okamžitým účinkem, a nejsou pro Smluvní strany nadále závazné.

2.5 Dodatky ke smlouvě o dílo: Veškeré dodatky ke smlouvě o dílo musejí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma Smluvními stranami, jinak nejsou pro Smluvní strany závazné. Smluvní strany zároveň výslovně vylučují účinnost jakékoliv jiné formy dodatku ke smlouvě o dílo.

3.              SMLOUVA O DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena díla: Cenu díla určuje Zhotovitel. Cena díla vychází z ceníku Zhotovitele a přičte se k ní platná DPH v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla se rozumí netto a stanoví se bez jakýchkoliv souvisejících nákladů (DPH, další daně, poplatky, clo apod.) souvisejících s dodávkou a montáží díla Objednateli.

3.2 Splatnost ceny díla: Cena díla je splatná za podmínek stanovených Smluvními stranami, které jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

3.3 Sankce: Neuhradí-li Objednatel cenu díla či její části za dílo řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo a požadovat vrácení dílo Objednatelem a náhradu vzniklé škody. V případě prodlení s úhradou ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši rovnající se 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

3.4 Úhrada ceny díla: Platí-li se cena díla bankovním převodem, považuje se cena díla za uhrazenou ve chvíli, kdy byla připsána na bankovní účet Zhotovitele. Veškeré náklady na bankovní převod vždy nese Objednatel.

3.5 Splátky: Dohodnou-li se Smluvní strany na úhradě ceny díla ve splátkách a Objednatel se dostane do prodlení s některou ze splátek, stává se zbývající část ceny díla okamžitě splatnou.

3.6 Měna: Cena díla se platí v měně uvedené v smlouvě o dílo. Není-li ujednání, pak je hrazeno v české koruně. Objednatel je oprávněn uhradit cenu díla v jiné měně, než jaká byla dohodnuta v smlouvě o dílo, pouze v případě, že s tím Zhotovitel souhlasil písemně. V takovém případě je Objednatel povinen použít směnný kurs zveřejněný Českou národní bankou jako kurs platný pro den, kdy je provedena platba ceny díla.

3.7 Zákaz započtení a převodu smlouvy o dílo: Objednatel není oprávněn započíst své pohledávky za Zhotovitelem na jakoukoliv pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. Objednatel není oprávněn převést jakoukoliv pohledávku nebo její část ani smlouvou o dílo nebo její část na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

4.              PODMÍNKY A TERMÍN PROVEDENÍ

4.1 Provedení po částech: Dodávky díla Zhotovitelem po částech jsou povoleny.

4.2 Termín provedení: lhůta je stanovena standardně na 6 měsíců, není-li příslušným ustanovením smlouvy o dílo, popř. dohodou Smluvních stran, uvedeno jinak.

4.3 Nedodržení dodací lhůty: V případě, že bude možné předpokládat, že nebude možné dodržet dohodnutou dodací lhůtu, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti uvědomit Objednatele písemně, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Nepodá-li Objednatel písemnou námitku do 15 dnů, počítáno od data, kdy mu byla předána výše uvedená informace, má se za to, že s opožděnou dodávkou díla bez výhrad souhlasí. Objednatel se v každém případě přijetím Potvrzení objednávky zavazuje tolerovat případné prodlení Zhotovitele s dodávkou v délce až 15 dnů a vzdává se veškerých práv na případnou náhradu škody nebo ztráty, která mu vznikne v důsledku prodlení Zhotovitele v délce trvání do 15 dnů.

4.4 Převzetí díla: Objednatel je povinen dílo převzít v dohodnutý dodací termín poté, co od Zhotovitele obdrží oznámení, že dílo je připraveno k předání, avšak nejpozději do 10 (deseti) dnů poté, co mu bylo toto oznámení doručeno. Pokud Objednatel dílo nepřevezme v dohodnutém termínu, nebezpečí ztráty, zničení nebo poškození dílo přechází na Objednatele první den po marném uplynutí dohodnuté lhůty. Nepřevezme-li Objednatel dílo nejpozději 20 (dvacet) dnů po uplynutí dohodnuté dodací lhůty, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo a dílo prodat třetí osobě. Kromě toho má Zhotovitel nárok na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku nepřevzetí dílo Objednatelem, včetně náhrady nákladů na skladování díla.

4.5 Vlastnické právo: Vlastnické právo k dodanému dílo přechází na Objednatele okamžikem zaplacení celé ceny díla Zhotoviteli a předáním. Zhotovitel je oprávněn ponechat si dokumenty, které představují doklad o právním stavu díla, až do úhrady ceny díla v plné výši.

5.              POŠKOZENÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1 Vady díla: Zhotovitel Objednateli odpovídá za následující vady díla:

a) vady v kvalitě spočívající ve skutečnosti, že dílo nesplňuje kvalitu předpokládanou technickými normami platnými v České republice nebo dohodnutou kvalitu, je-li přísnější. Pro vyloučení pochybností, Zhotovitel v každém případě odpovídá Objednateli pouze za takové vady kvality, které jsou v rozporu s Garantovanými parametry kvality.;

b) poškození díla způsobené neodbornou montáží;

c) provedení jiného díla, než jaké bylo dohodnuto ve smlouvě o dílo;

d) vada v dokumentaci, která je nezbytná, aby bylo možné dílo používat obvyklým způsobem.

5.2 Vady díla při přechodu rizika ztráty, zničení nebo poškození díla: Zhotovitel Objednateli odpovídá za vady, které dílo mělo v době přechodu rizika ztráty, zničení a poškození díla na Objednatele; to platí i v případě, že se vada projeví až po tomto přechodu. V takovém případě je Objednatel povinen prokázat, že vada díla existovala již při přechodu rizika ztráty, zničení a škody na díle ze Zhotovitele na Objednatele.

5.3 Vady díla po přechodu rizika ztráty, zničení nebo poškození díla: Zhotovitel Objednateli odpovídá za vady, které se projeví po přechodu rizika ztráty, zničení a poškození díla na Objednatele, pokud tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele (např. vadná montáž díla). Zhotovitel však neodpovídá za vady díla, které vznikly nesprávným nakládáním a/nebo užíváním díla Objednatelem.

5.4 Odpovědnost za vady díla způsobené během jeho výroby, způsobené předměty nebo postupy Objednatele se řídí příslušným ustanovením smlouvy o dílo.

5.5 Oznamování vad: Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli existenci vad písemně bez zbytečného odkladu po provedení díla bez ohledu na to, zda jde o vadu zjevnou, anebo skrytou; v případě skrytých vad je však povinen tak učinit nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců, počítáno od doby provedení díla, pokud nemohly být Objednatelem zjištěny dříve ani při vynaložení veškeré přiměřené péče. Nedodrží-li Objednatel tyto podmínky, jeho nároky vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla zanikají.

5.6 Reklamace: Zhotovitel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu po doručení písemného oznámení Objednatele o reklamaci, nejpozději však do 2 (dvou) měsíců, počítáno ode dne přijetí reklamace Objednatele Zhotovitelem. Vznikne-li Zhotoviteli povinnost odstranit vadu, za kterou odpovídá v souladu se smlouvou o dílo, je oprávněn tak učinit způsobem, jaký považuje za nejvhodnější.

6.              MLČENLIVOST

6.1 Mlčenlivost: Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mu Zhotovitel předal v souvislosti se smlouvou o dílo. Zhotovitel považuje veškeré informace týkající se díla za důvěrné a Objednatel není oprávněn tyto informace sdělovat třetí osobě, pokud nejsou veřejně dostupné.

7.              VYŠŠÍ MOC

7.1 Vyšší moc: Smluvní strany nenesou odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění svých povinností podle smlouvy o dílo, je-li toto nesplnění důsledkem události definované jako vyšší moc. Za událost vyšší moci se považují události jako jsou požáry, záplava, zemětřesení a další živelné katastrofy, občanské nepokoje, válka, stávka, epidemie, změna legislativy nebo rozhodnutí vlády, orgánů státní správy nebo místní samosprávy a všechny další podobné události, které Smluvní strany nemohou předvídat, ovládat anebo ovlivnit, pokud tyto události mají přímý vliv na plnění povinností Smluvních stran.

7.2 Informační povinnost: Nastane-li událost, kterou lze označit za vyšší moc, postižená Smluvní strana je povinna o této události písemně informovat druhou Smluvní stranu neprodleně poté, co k události dojde, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, co se o ní dozvěděla nebo mohla dozvědět. Neprodleně po skončení události vyšší moci je Smluvní strana, která se dovolávala ustanovení o vyšší moci, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně přesné datum skončení události vyšší moci, informovat ji o dopadu události na plnění smluvních povinností a toto oznámení doplnit souvisejícími osvědčeními, potvrzeními a doklady vystavenými orgány veřejné správy nebo jinými veřejnými institucemi. Smluvní strany mohou v důsledku vyšší moci vstoupit v jednání o změně dílčích ustanovení smlouvy o dílo.

8.              ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Rozhodné právo: Potvrzení objednávky, smlouva o dílo, včetně dodatků k ní, a veškeré ostatní smlouvy a dohody uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti s touto smlouvou o dílo se řídí výlučně právními předpisy České republiky. Neplatnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení Potvrzení objednávky, smlouvy o dílo a/nebo těchto Všeobecných podmínek a/nebo Garantovaných parametrů kvality nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení uvedeného smluvního dokumentu. V takovém případě se neplatné a/nebo nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením českých právních předpisů, které nejlépe odpovídá smyslu a účelu příslušného smluvního dokumentu.

8.2 Soudní spory: Všechny spory vznikající z Potvrzení objednávky a/nebo smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u příslušných soudů dle zákona č. 99/1963, Sb., občanský soudní řád.

Objednatel přijetím Potvrzení objednávky v plném rozsahu či jinak uzavřením smlouvy o dílo se Zhotovitelem potvrzuje bez výhrad svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást Potvrzení objednávky a smlouvy o dílo.